تعیین الگوی معادلات ساختاری محیط کار سالم در مدارس بر اساس مدل سازمان جهانی بهداشت با سلامت روانی معلمان تربیت بدنی شهر کرج

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

10.22034/ijmbsp.2023.415040.1080

چکیده

هدف از انجام این پژوهش تعیین الگوی معادلات ساختاری محیط کار سالم در مدارس بر اساس مدل سازمان جهانی بهداشت با سلامت روانی معلمان تربیت بدنی شهر کرج بود. روش پژوهش توصیفی و از نوع پیمایشی بوده که به صورت میدانی اجرا شده است. جامعه آماری این پژوهش را معلمان ورزش شهر کرج (800=N) تشکیل دادند. با استفاده از فرمول کوکران تعداد نمونه آماری برابر با 260 نفربرآورد شد که به صورت نمونه‌گیری خوشه ای و تصادفی انتخاب شدند. به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه‌های محیط کار سالم بر اساس مدل سازمان جهانی بهداشت جمشیدی و همکاران (1397) و سلامت روانی محیط کار لای و همکاران (2022) استفاده شد. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه ها با استفاده از نظرات اصلاحی اساتید مدیریت ورزشی تعیین شد و پایایی درونی پرسشنامه ها با استفاده از آزمون ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 82/0 و 88/0 به دست آمد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از شاخص های توصیفی و آزمون های آماری ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون و تحلیل مسیر در نرم افزارهای آماری SPSS و LISREL استفاده شد. نتایج نشان داد محیط کار سالم تأثیر مثبت و معناداری بر سلامت روانی معلمان (24/11=T-Value، 91/0=β) دارد. همچنین مؤلفه های محیط فیزیکی و محیط روانی- اجتماعی واجد شرایط پیش بینی سلامت روانی معلمان می باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات