مقایسه رشد حرکتی و اجتماعی کودکان مدرسه بسکتبال و عادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه اراک، اراک، ایران

2 گروه رفتار حرکتی و ‏روانشناسی ورزشی،دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه اراک، اراک

3 گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان.

4 دانشیار گروه رفتار حرکتی و روان شناسی ورزش دانشکده علوم ورزشی دانشگاه اراک. اراک. ایران

10.22034/ijmbsp.2023.421814.1084

چکیده

فعالیت بدنی از عوامل اثر گذار بر رشد حرکتی و رشد اجتماعی کودکان است. هدف از این مطالعه، مقایسه رشد حرکتی و ‏اجتماعی کودکان مدرسه بسکتبال و عادی بود. تعداد 80 کودک 7 تا 10 سال به شیوه هدفمند و در دسترس انتخاب و به ‏شکل تصادفی به دو گروه کنترل و آزمایش تقسیم شدند. برای سنجش رشد حرکتی و اجتماعی به ترتیب از آزمون رشد ‏حرکتی درشت اولریخ ویرایش سوم (‏‎3‎‏- ‏TGMD‏) و پرسشنامه رشد اجتماعی واینلند استفاده شد. از روش‏های آماری ‏کلوموگروف اسمیرنوف و آزمون تی مستقل با استفاده از نرم افزار ‏SPSS‏ نسخه 16 و در سطح معنی داری05/0 ‏‎≤‎‏ ‏p‏ استفاده ‏شد. نتایج نشان داد بین رشد حرکتی، مهارت‌های جابجایی، مهارت‌های توپی و رشد اجتماعی کودکان دختر و پسر مدرسه ‏بسکتبال و عادی تفاوت معنی‌داری وجود داشت (05/0 ‏‎≤ p‏). که احتمال دارد به دلیل تأثیر مدرسه بسکتبال به عنوان یک ‏محیط غنی؛ کودکان دختر و پسر مدرسه بسکتبال عملکرد بهتر و بهره حرکتی بالاتری نسبت به کودکان مدرسه عادی ‏داشتند. براساس یافته‏ها پیشنهاد می‏شود والدین و مربیان مراکز ابتدایی، کودکان را به سمت مدرسه بسکتبال سوق دهند.‏

کلیدواژه‌ها

موضوعات